Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä:

Vuosi 1993
Kysymyspatteria on kysytty myös: 1993 1992
Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Vaikka EY-jäsenyys voi merkitä maallemme tiukkoja aikoja, vielä vaikeammaksi elämämme muodostuisi EY:n ulkopuolella
2226231611>>
EY:n sijasta Suomen pitäisi hakeutua tiiviimpään yhteistyöhön Venäjän ja muiden entisen Neuvostoliiton osien kanssa
410202736>>
Maataloudesta murehtiminen ei ole EY-kysymyksessä järkevää, koska maataloutemme joutuu väistämättä remonttiin ilman EY-jäsenyyttäkin
2431141811>>
EY on niin pieni osa maailmantaloutta, ettei siihen sitoutuminen ole järkevää
1114252621>>
Puolueettomuuden merkitys on viime aikoina siinä määrin muuttunut, ettei ehdoton siitä kiinni pitäminen ole enää järkevää
1428172118>>
Lopullinen päätös maamme liittymisestä EY:n jäseneksi tulee tehdä kansanäänestyksen jälkeen kansalaisten enemmistön mielipiteen mukaan
54211094>>
EY-jäsenyys rikkoisi suomalaisen yhteiskunnan rauhan ja tuhoaisi perinteisen elämänmuotomme
1818212418>>
EY-jäsenyyden puolestapuhujat levittävät tahallaan vääriä tietoja asiasta saadakseen kansalaiset suopeiksi jäsenyydelle
1920262013>>
EY-jäsenyyden vastustus perustuu enemmänkin tunteisiin kuin tietoon
1631201812>>
On oikeastaan yhdentekevää, säädetäänkö lakejamme eduskunnassa vaiko EY:ssä, kunhan lait vain ovat oikeudenmukaisia ja järkeviä
242692117>>
EY-jäsenyys pakottaa suomalaiset noudattamaan monia sellaisia normeja ja yksityiskohtaisia säädöksiä, joita emme halua emmekä tarvitse
292823134>>
Työmarkkinoiden vapautumisen seurauksena monet koulutetut ja kyvykkäät suomalaiset muuttaisivat ulkomaille
263620133>>
EY-jäsenhakemus on loukkaus niitä kohtaan, jotka ovat taistelleet maallemme itsenäisyyden
2913142120>>
EY-jäsenyyden seurauksena raaka-aineiden kierrätys ja uusiokäyttö tehostuisivat maassamme
16343495>>
Tehokas ympäristönsuojelu Euroopassa on mahdollista vain EY-maiden yhteisvoimin
1925231812>>
EY-jäsenyys avaa ovet opiskelijoille ja tutkijoille vapaasti tulla ja mennä
32381873>>
EY-jäsenyysneuvotteluja käyvät virkamiehet ja poliitikot ajattelevat vain talouselämän etuja ja unohtavat tavallisten kansalaisten edut
313116145>>
EY-jäsenyyden vastustus on turhaa, koska maamme ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa liittyy EY:n jäseneksi
1326241816>>
Liittymällä EY:n jäseneksi Suomi lisää toimintamahdollisuuksiaan sekä idässä että lännessä
172632149>>
EY haluaa Suomen jäsenekseen päästäkseen käsiksi metsiimme ja rantoihimme
1416222816>>
ETA-sopimus (Euroopan talousalue) on Suomelle aivan riittävä, sen tiiviimpää integraatiota maamme ei tarvitse
251726199>>
EY-ratkaisussa Suomen pitäisi tehdä oma päätöksensä riippumatta muiden jäsenyyttä hakeneiden Pohjoismaiden ratkaisuista
432710144>>
EY:n jäsenmaksut ovat aivan liian korkeat jäsenyydestä saataviin etuihin nähden
351534103>>
Maamme EY-jäsenyyteen liittyvistä asioista on jokaisen saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa
913143031>>
Monissa EY-maissa on yhtä hyvä tai parempi sosiaaliturva kuin Suomessa
618193519>>
Niin EY-jäsenyys kuin EY:n ulkopuolelle jääminenkin aiheuttaa Suomelle ongelmia, joten parasta olisi, ettei koko EY:tä olisi olemassakaan
2420251514>>
EY-jäsenyys antaa Suomelle enemmän vaikutusvaltaa Euroopan asioissa kuin ETA-sopimus
1525311511>>
Tanskan juuri pidetyn uuden kansanäänestyksen tulos vaikutti mielipiteeseeni Suomen EY-jäsenyydestä
310201945>>
EY-jäsenyys pakottaisi suomalaiset naiset takaisin kotiin ansiotyöstä
816272622>>
EY:n ulkopuolelle jääminen ja sitä kautta itsemääräämisoikeuden säilyttäminen on meille tärkeämpää kuin vientietujemme turvaaminen
1415262518>>
Maamme tiedotusvälineet eivät toimi EY-kysymyksessä tasapuolisesti, vaan rajoittavat EY-vastaisen aineiston esilletuloa
182234168>>
EY:n kehitys hidastuu ja vaikeutuu tulevaisuudessa tuntuvasti
18313892>>
EY-ratkaisu kuuluu presidentille ja eduskunnalle, jotka muutoinkin on valittu asioistamme päättämään
81282544>>
Suomi säilyttää kansallisen omaleimaisuutensa EY:n jäsenenäkin
2228181515>>
Kysymys Suomen EY-jäsenyydestä ei ole tiedolla ratkaistava asia, vaan ennen muuta arvovalinta
817282717>>
EY-ratkaisussa tulisi ottaa huomioon erityisesti nuorten mielipiteet, sillä pitkällä tähtäyksellä päätös vaikuttaa eniten juuri heidän elinoloihinsa
263716154>>
EY-ratkaisu on Suomen tärkein ja kauaskantoisin linjavalinta vuosikymmeniin
54261163>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi