Taustatietoja tutkimuksista

EVAn tutkimuksia on tehty säännöllisesti joka vuosi vuodesta 1984 lähtien. EVAn tutkimusten kohdejoukkona on koko maan (pl. Ahvenanmaa) 18-70–vuotias väestö. Aineistojen keskeiset demografiset, sosiaaliset ja alueelliset tekijät vastaavat väestörakennetta pitkälle menevästi. Aineistot on kerätty vuoteen 2011 saakka kirjallisena kyselynä postitse. Vuonna 2010 aineistonkeruussa hyödynnettiin internetpaneelia postikyselyn rinnalla ja vuodesta 2012 lähtien aineistonkeruussa on käytetty internetpaneelia. Vuoden 2012 ja tätä uudemmat tulokset on painotettu väestöä edustavaksi.
 
Tulosten luottamusväli eli ns. virhemarginaali vaihtelee aineiston koosta ja jakauman muodosta (saadun prosenttiluvun suuruudesta) riippuen 1-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Osaryhmittäisissä tuloksissa marginaali on suurempi riippuen tarkasteltavan ryhmän koosta. Esimerkiksi noin sadan hengen ryhmässä luottamusväli on 3-10 prosenttiyksikköä (sääntö pätee luonnollisesti kaikkiin kyselyaineistoihin).
 
Tutkimukset jakaantuvat kahteen seurantatutkimussarjaan: vuodesta 1984 jatkuneet Kansalliset arvo- ja asennetutkimukset ja vuonna 1992 käynnistyneet EU, Suomi ja maailma –tutkimukset. Ensin mainittujen tutkimusten vastaajamäärä on keskimäärin noin 2000, jälkimmäisten keskimäärin hieman yli 1000. Yksityiskohtaisemmat tiedot metodologiasta ja kustakin tutkimuksesta ovat luettavissa tutkimusraporteista.
 
Tutkimuksissa esitettyjen kysymysten ydinosa on säilytetty alusta pitäen samana. Myös kysymyskonteksti ja sitä kautta arvioinnin viitekehys on pyritty pitämään mahdollisimman vakiona. EVAn tutkimusten toteuttajana on alusta asti ollut Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on myös vastannut tutkimusten tiedonkeruusta vuoteen 2011 asti. Mikäli tarvitset EVA-aineistojen räätälöityä tilastollista analyysiä tai diagrammeja, ota yhteyttä Yhdyskuntatutkimukseen (puh: 03-367 7112).
 
Kaikki EVA-aineistot on arkistoitu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD, Tampereen yliopisto), joka luovuttaa aineistoja edelleen tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön. Mikäli tarvitset käyttöösi kokonaisia EVA-aineistoja, ota yhteyttä tietoarkistoon.